ALGEMENE VOORWAARDEN Gielink&Verheij.nl

 

Artikel 1: Definities

 • Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen:
  Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen gevestigd te Doesburg aan de F.D. Rooseveltsingel 11, 6981 EE Doesburg, hierna te noemen: Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen

 • Opdrachtgever:
  De natuurlijke of rechtspersoon aan wie Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten.

 • Opdracht:
  De door Opdrachtgever Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen verstrekte Opdracht om te adviseren over of te bemiddelen bij het afsluiten van een financieel product.

 • Financieel Product:
  De hypotheek, verzekering, belegging- of spaarrekening of het krediet waarover Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen zal adviseren en/of bij de afsluiting waarvan Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen zal bemiddelen.

 • Financiële Instelling:
  De partij bij wie het financiële product wordt afgesloten.

 

 

Artikel 2: Opdracht

 • Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen een Opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen is bevoegd om aan haar verstrekte Opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, ook nadat zij voor het verrichten van werkzaamheden een offerte aan Opdrachtgever heeft verstuurd.

 • Alle aan Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen verstrekte Opdrachten komen uitsluitend tot stand met Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen en worden door haar uitgevoerd, ook als het de bedoeling van Opdrachtgever is dat de Opdracht door een bepaalde bij Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen werkzame persoon zal worden uitgevoerd.

 • Aan Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen verstrekte Opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen, niet tot resultaatsverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte Opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt.

 • Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte Opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

 • Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders en/of vennoten van Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders/vennoten en/of andere voor haar werkzame personen niet meer voor Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen werkzaam zijn.

 • Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar Opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

 

 

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes van Financiële Instellingen en adviezen Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen

 • Door Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen namens een Financiële Instelling aan Opdrachtgever gepresenteerde aanbiedingen of offertes zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende Financiële Instelling.

 • Aan door Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringengemaakte berekeningen met betrekking tot de kosten van een financieel product en de eventuele doorwerking daarvan in de maandlasten van Opdrachtgever, kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen. Deze berekeningen dienen als voorlopig en indicatief te worden beschouwd en kunnen onderhevig zijn aan tussentijdse rente- en premiewijzigingen. Pas wanneer een Financiële Instelling een offerte heeft uitgebracht welke door Opdrachtgever is geaccepteerd, kan Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen een definitieve berekening van de maandlasten verschaffen.

 • Door Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen aan Opdrachtgever verstrekte adviezen zijn momentopnames en gebaseerd op versimpelde veronderstellingen van de op dat moment geldende wet- en regelgeving. Pas wanneer een Financiële Instelling een offerte heeft uitgebracht welke door Opdrachtgever is geaccepteerd, kan Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen een definitieve berekening van de maandlasten verschaffen.

 

 

Artikel 4: Communicatie

 • In het geval Opdrachtgever enig digitaal bericht aan Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen heeft verzonden mag hij er pas op vertrouwen dat dit bericht Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen heeft bereikt indien hij een bevestiging van de ontvangst daarvan, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging, heeft ontvangen.

 • Algemene, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever, door Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte Opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen het tegendeel blijkt of het een op de persoonlijke situatie van Opdrachtgever toegespitst advies betreft.
 • Totdat Opdrachtgever een adreswijziging aan Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen heeft bekend gemaakt, mag Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen erop vertrouwen dat Opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de Opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen diens e-mailadres.

 

 

Artikel 5: Inschakeling derden

 • Het is Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Met de inschakeling van deze derden gemoeide kosten worden doorbelast aan Opdrachtgever.

 • Voor zover Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht gebruik moet maken van door externe adviseurs opgestelde adviezen, waaronder begrepen adviezen van accountants, advocaten, fiscalisten etc., zal zij daarbij zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met Opdrachtgever en bij de selectie van de betreffende derde de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze externe adviseurs.

 • Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen is, op gelijke wijze als voor haar eigen werknemers, verantwoordelijk voor de door haar bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht ingeschakelde derden, die niet zijn aan te merken als externe adviseur in de zin van het hiervoor in artikel 5.2 bepaalde, zoals uitzendkrachten, externe administratiebureaus etc.

 

 

Artikel 6: Honorarium en betaling

 • Het voor haar dienstverlening aan Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen toekomende honorarium kan begrepen zijn in de aan Opdrachtgever door de financiële instelling in rekening te brengen bedragen of er kan een uurtarief of vast honorarium worden overeengekomen. Partijen maken hier steeds op voorhand afspraken over.

 • Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan Opdrachtgever doorberekend. Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het accepteren van de Opdracht stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de Opdracht nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen beïnvloeden.

 • Facturen van Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen dienen door Opdrachtgever te worden betaald binnen veertien dagen na de factuurdatum op de door Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.

 • Voor zover Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen namens een Financiële Instelling renten of premies aan Opdrachtgever in rekening brengt dient Opdrachtgever zich te realiseren dat het niet of niet tijdig voldoen van in rekening gebrachte premies en/of rente tot gevolg kan hebben dat de door hem afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het verzekerde risico, dan wel kan leiden tot executoriale verkoop van de onroerende zaak waarop een afgesloten hypotheek betrekking heeft.

 • Verrekening door Opdrachtgever van door Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen voor haar dienstverlening in rekening gebrachte bedragen met een door Opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door Opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

 • Indien Opdrachtgever de door Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen in rekening gebrachte bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, raakt Opdrachtgever, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig zal zijn, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling nalatig blijft om het openstaande bedrag aan Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen te voldoen kan Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen de incassering van haar vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten .De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt vastgesteld op 15% van het bedrag waarvan betaling wordt gevorderd.

 • Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zoals al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 • Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen aanleiding geeft, is Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de Opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

 


Artikel 7: Informatie van Opdrachtgever

 • Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht. Hieronder dientonder andere, doch niet uitsluitend, te worden begrepen een situatie waarin er zodanige veranderingen optreden in de gezinssamenstelling, het inkomen of de vermogenssituatie van Opdrachtgever, dat Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen haar adviezen daaraan zou moeten aanpassen of dat reeds afgesloten financiële producten mogelijk niet meer toereikend zijn.

 • Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen kan slechts ten opzichte van Opdrachtgever aan de op haar rustende zorgverplichting voldoen indien Opdrachtgever het in 7.1 bepaalde strikt naleeft.

 • Indien voor de uitvoering van de overeengekomen Opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken ter beschikking van Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Opdracht.

 • Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen verschafte informatie.

 

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid van Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen

 • Iedere aansprakelijkheid van Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen wordt uitgekeerd, inclusief het door Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.

 • In het geval de in artikel 8.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen alsmede van haar bestuurders, beperkt tot maximaal het totaal van het, ter zake de Opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, aan de Opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium. Indien Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen geen honorarium voor haar dienstverlening aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht, is de aansprakelijkheid van Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen en de hare beperkt tot de door de Financiële Instelling aan Opdrachtgever in rekening gebrachte premie.

 • De uitvoering van de verstrekte Opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

 • Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de Opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de Opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

 • Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.

 • Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door Opdrachtgever aan Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen verzonden (email) berichten Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen niet hebben bereikt.

 • Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat de Opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies en/of renten voor door hem, na bemiddeling van Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen, afgesloten financiële producten, niet tijdig heeft voldaan.

 • Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten.

 • Opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen indien Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door Opdrachtgever te worden nagekomen.

 

 

Artikel 9: Overmacht

 • Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.

 • Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen kan worden gevergd.

 

 

Artikel 10: Bescherming persoonsgegevens

 • Door Opdrachtgever aan Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen verstrekte persoonsgegevens zullen door Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht of door haar aan de Opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

 • Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. van Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen, zal Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen h de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van Opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

 

 

Artikel 11: Klachteninstituut

 • Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) onder nummer 121.123125. Een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de Opdrachtgever voor bindend advies worden voorgelegd aan hetzij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij de burgerlijke rechter.

 • Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen conformeert zich op voorhand aan een door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening te geven bindend advies, voor zover het belang van het voorgelegde geschil een bedrag van € 25.000,00 (zegge en schrijven vijfentwintigduizend euro) niet te boven gaat. Indien het betreffende geschil genoemd geldelijk belang te boven gaat, heeft Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen de mogelijkheid om niet mee te werken aan een bindend advies.

 

 

Artikel 12: Verval van recht

 • Klachten met betrekking tot door Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen verrichte werkzaamheden of de hoogte van de door haar in rekening gebrachte bedragen, dienen, op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen 60 dagen nadat Opdrachtgever de stukken, informatie of factuur waarop zijn klacht betrekking heeft, heeft ontvangen, dan wel redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van de door hem geconstateerde tekortkoming in de prestatie van Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen, te worden ingediend bij Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen. Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever op.

 • Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook in verband met door Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend word of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 

 

Artikel 13: Diversen

 • Op alle door Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen uitgebrachte aanbiedingen en offertes alsmede op de door haar aanvaarde Opdrachten is het Nederlandse recht van toepassing.

 • In het geval de inhoud van schriftelijk tussen Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen en Opdrachtgever gemaakte afspraken, afwijkt van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren de schriftelijk gemaakte afspraken.

 • Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

 • Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

 • Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen tot tussentijdse wijziging overgaat stelt zij Opdrachtgever daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste algemene voorwaarden. Opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden partijen in overleg over de inhoud van de algemene voorwaarden geen bezwaar maakt beheersen deze vanaf de door Gielink & Verheij Hypotheken en Verzekeringen genoemde datum de tussen partijen gemaakte afspraken.